Ustek Spilda, Funda, Goldsmiths, University of London, United Kingdom