Zundel, Matthew, New York University, United States